Jakie czynniki wpływają na jakość auto gazu na stacjach paliw?

auto gaz

LPG, podobnie jak inne paliwa, podlega kontrolom jakościowym na podstawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Badany jest zarówno skład paliwa wytwarzanego i dostarczanego przez producenta, jak i tego sprzedawanego na stacjach. Tankowanie auto gazu niskiej jakości ma negatywny wpływ na elementy instalacji gazowej, takie jak parownik czy wtryskiwacze gazu, dlatego kontrola parametrów paliwa jest bardzo ważna. Od czego zależy jakość LPG?

 

Wpływ składu chemicznego na jakość auto gazu

Jakość auto gazu, a co za tym idzie – jego spalania w silniku, zależy przede wszystkim od składu węglowodorowego. Decyduje on o motorowej liczbie oktanowej (MON), która nie powinna być niższa niż 89. Wartość tego parametru wynika przede wszystkim z zawartości poszczególnych składników LPG. Największą liczbę oktanową ma izobutan (97,2), ale w auto gazie znajduje się go niewiele. Drugi w kolejności jest propan (95,4), a najniższą wartością tego parametru cechuje się butan (89).

Skład węglowodorowy auto gazu wpływa też na prężność par. Nie powinna być ona ani zbyt niska, ani zbyt wysoka. Niska wartość prężności par może skutkować problemami z uruchomieniem silnika, a wysoka przyczyniać się do odparowywania paliwa w przewodach, co objawia się obniżoną mocą jednostki oraz przerwami w jej pracy. O wartości prężności par decyduje zawartość propanu w mieszance – im jest ona wyższa, tym prężność par jest większa.

 

Zanieczyszczenia wynikające z pozyskiwania, magazynowania i transportu LPG

Na jakość LPG wpływ mają również znajdujące się w nim zanieczyszczenia. Podczas pozyskiwania gazu przedostają się do niego związki siarki i wody. Powstający w wyniku ich spalania dwutlenek siarki wpływa na podwyższone właściwości korozyjne LPG. Poza tym zanieczyszczenia mogą przenikać do auto LPG wskutek jego niewłaściwego magazynowania i transportu. Mowa tu o resztkach oleju z pomp używanych do przeładunku gazu czy substancjach będących pozostałościami po myciu cystern lub innych produktów przewożonych gazowcami. Ponadto na etapie transportu gaz może ulegać zawilgoceniu. W celu uniknięcia zanieczyszczenia gazu płynnego zbiorniki magazynowe i transportowe są okresowo odwadniane.